Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji wraz z dociepleniem

Utworzono dnia 18.09.2017
Czcionka:

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.

I. ZAMAWIAJĄCY:
1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL.POR.TADEUSZA KRÓLA 6 W SANDOMIERZU
2. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL.POR.TADEUSZA KRÓLA 8 W SANDOMIERZU
w imieniu których działa zarządca - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji i docieplenia ścian zewnętrznych osobno dla każdego z wymienionych wyżej budynków.

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW:
1. Budynek Por.T.Króla 6 - budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany z elementów prefabrykowanych, 5-cio kondygnacyjny, czteroklatkowy.
2. Budynek Por.T.Króla 8 - budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany z elementów prefabrykowanych, 5-cio kondygnacyjny, pięcioklatkowy.

III. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE:
- obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych ocieplonych supremą 5 cm,
- obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych bez warstwy supremy (po jej demontażu),
- dobór grubości warstwy styropianu i wskazanie technologii wykonania ocieplenia,
- przedstawienie kolorystyki elewacji.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: (osobno dla każdego budynku):
- projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz.
- przedmiar robót – 4 egz.
- kosztorys inwestorski – 2 egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.
- wersja elektroniczna dokumentacji – 1 kpl.

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 20 grudnia 2017 r.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach (osobno dla każdego budynku) w terminie do 16 października 2017 r. do godz. 14.00 w siedzibie zarządcy budynków - Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej PGKiM w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12.
2. Koperty winny być na adres Zamawiających, posiadać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zadania:
    a) "remont i docieplenie elewacji bud. WM przy ul. Por.T.Króla 6 w Sandomierzu"
    b) "remont i docieplenie elewacji bud. WM  przy ul. Por.T.Króla 8 w Sandomierzu"
oraz posiadać zapis: "Nie otwierać przed 16.X.2017 r. godz.14.15."
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.X.2017 r. o godz. 14.15 w siedzibie zarządcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
5. Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej budynków i zapoznać się z ich stanem technicznym.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają wiedzę w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie przedłożonego wykazu wykonanych co najmniej 3 usług projektowych w okresie ostatnich 3 lat.

VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Ewa Tomaszewska – administrator nieruchomości – nr tel. 530 394 724; Wacław Tracz – Kier.ZGM – 530 999 287

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA
1. W niniejszym postępowaniu oferentom nie przysługują protesty ani odwołania.
2. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia i nie stanowi podstawy do dochodzenia zawarcia umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość nie wybrania wykonawcy bez obowiązku podania przyczyny.

X. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz oferty
2. Wykaz wykonanych usług projektowych

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe NM/2846/2017

Utworzono dnia 18.09.2017, 12:40

Formularz oferty

Utworzono dnia 18.09.2017, 12:46

Wykaz wykonanych usług projektowych

Utworzono dnia 18.09.2017, 12:51

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 334

W poprzednim tygodniu: 293

W tym miesiącu: 923

W poprzednim miesiącu: 1245

Wszystkich: 49389