Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja składowiska na osad ściekowy".

Utworzono dnia 13.09.2017
Czcionka:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja składowiska na osad ściekowy na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”.

 1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej według wstępnie zaproponowanego rozwiązania przedstawionego w załączniku graficznym nr 1.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: utwardzenie terenu (oznaczenie nr 4 i nr 5 zgodnie z załącznikiem graficznym) wraz z ogrodzeniem terenu i bramą wjazdową, budowę dwóch boksów na piasek i na skratki oraz zadaszenie terenu oparte na konstrukcji ram przestrzennych kratownicowych.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w sposób umożliwiający etapową realizację inwestycji.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:
 • Opracowanie niezbędnych dokumentów (wniosków) do uzyskania wymaganych przepisami opinii, uzgodnień oraz decyzji koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę /zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.
 • Opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych etapów inwestycji.
 • Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 1. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji:
 • Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz.
 • Przedmiar robót – 1 egz.
 • Kosztorys inwestorski – 1 egz.
 • Wersja elektroniczna dokumentacji – 1 kpl.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
 3. W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.03.2018 r.
 5. Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z zakresem prac i dokonać oględzin planowanego do modernizacji terenu na oczyszczalni ścieków.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.09.2017 r. do godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego ul. Przemysłowa 12, 27–600 Sandomierz.
 7. Termin otwarcia ofert – 26.09.2017r. godz. 1030 w miejscu jw.
  Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego, posiadać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zadania: „Modernizacja składowiska na osad ściekowy na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu" oraz posiadać zapis: „Nie otwierać przed dniem 26.09.2017 r. godz. 1030”.
 8. Osoby uprawnione do udzielania informacji:
  - Katarzyna Pucuła - tel. 534-785-975
  - Henryk Dąda - tel. 662-558-414
 9. Spółka skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jednakże zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi podstawy do dochodzenia zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe TI/37/AS/2813/2017

Utworzono dnia 13.09.2017, 09:32

Załącznik nr 1 – wstępna koncepcja modernizacji składowiska

Utworzono dnia 13.09.2017, 09:32

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 348

W poprzednim tygodniu: 293

W tym miesiącu: 937

W poprzednim miesiącu: 1245

Wszystkich: 49403