Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Utworzono dnia 19.03.2016
Czcionka:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

ogłasza, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 31 marca 2017r. obowiązują na terenie miasta Sandomierza niżej wymienione taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Taryfy zostały opracowane zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139) i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), oraz po przeanalizowaniu uzasadnionych kosztów dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Taryfy wchodzą w życie zgodnie z Art. 24 ust. 8 wyżej cytowanej Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.


TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 1. Rodzaje prowadzonej działalności
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza Nr NK.7015/15/2002 z dnia 19.11.2002r., zmienionego Decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza nr NK.7015 – 2/09 z dnia 09.04.2009r.
 2. Taryfowe grupy odbiorców usług:
  W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono trzy grupy taryfowe odbiorców usług, a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dwie grupy taryfowe odbiorców usług:
  1. Gospodarstwa domowe - odbiorcy, którzy pobierają wodę i odprowadzają ścieki w celu wykorzystania jej bezpośrednio dla zaspokojenia potrzeb socjalno - bytowych w gospodarstwach domowych lub pośrednio w ramach prowadzonej działalności na rzecz tych gospodarstw. Do grupy zalicza się w szczególności: mieszkańców domów jednorodzinnych, domów wielolokalowych, wspólnot mieszkaniowych,  spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty administrowane przez Urząd Miejski w Sandomierzu, publiczne podmioty lecznicze i obiekty kultu religijnego.
  2. Odbiorcy pozostali - odbiorcy prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak również jednostki sfery budżetowej (policja, wojsko i inni) oraz pozostali nie wymienieni w pierwszej grupie taryfowej.
   Do tej grupy zalicza się w szczególności: podmioty gospodarcze, niepubliczne podmioty lecznicze, użytkowników ogródków działkowych, osoby i podmioty budujące domy.
  3. Woda pobrana na cele ppoż. - do tej grupy zaliczamy odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych. Odbiorcy rozliczanych zgodnie z art. 22 Ustawy oraz na podstawie odrębnych umów. Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych jest pobierana opłata abonamentowa.
 3. Rodzaje i wysokość cen stawek i opłat:
  1. Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla trzech taryfowych grup odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
   1. ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
   2. Stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody - płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę usług na miesiąc.

Wysokość cen za dostarczaną wodę:

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie dla dwóch taryfowych grup odbiorców i większości odbiorców usług taryfa jednoczłonowa*. Obowiązujące ceny za odprowadzone ścieki zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za m3.

Wysokość cen za odprowadzane ścieki:

Stawki opłaty abonamentowej:

Stawki opłat stałych:

Z tytułu ponoszonych kosztów związanych z przyłączeniem do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych nowych odbiorców usług ustala się jednorazowe stawki opłat stałych netto, a mianowicie:

 • za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, (włączenie, próba ciśnieniowa, odbiór techniczny): 250,00 zł,
 • za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, (włączenie, próba szczelności, odbiór techniczny): 250,00 zł,

Do wyżej wymienionych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Warunki stosowania cen i stawek opłat:

Ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi, co potwierdzają przeprowadzane systematycznie kontrole. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako sumę iloczynu taryfowych stawek cen i odpowiadających im ilości m3 wody i (lub) ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym na fakturze VAT.

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
mgr inż. Kazimierz Stolarski


ZAŁĄCZNIKI:

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 334

W poprzednim tygodniu: 293

W tym miesiącu: 923

W poprzednim miesiącu: 1245

Wszystkich: 49389