Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Utworzono dnia 18.12.2015
Czcionka:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz przypomina, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2016r. na terenie miasta Sandomierza nie ulegają zmianie taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Taryfy zostały opracowane zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858) i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), oraz po przeanalizowaniu uzasadnionych kosztów dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Taryfy wchodzą w życie zgodnie z Art. 24 ust. 5 wyżej cytowanej Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.


TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

  1. Rodzaje prowadzonej działalności:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza Nr NK. 7015/15/2002 z dnia 19.11.2002 r., zmienionego Decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza nr NK.7015 - 2/09 z dnia 9.04.2009 r.

  1. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług:

  • Gospodarstwa domowe - odbiorcy, którzy zużywają wodę i odprowadzają ścieki wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb spożywczych i socjalno - bytowych ludności: w gospodarstwach domowych, szkołach, przedszkolach, obiektach administrowanych przez Urząd Miasta Sandomierza, publicznej służbie zdrowia i obiektach kultu religijnego.
  • Odbiorcy pozostali - odbiorcy nie wymienieni w pierwszej grupie taryfowej, którzy zużywają wodę i odprowadzają ścieki w procesach produkcyjnych i technologicznych, w związku z prowadzoną działalnością produkcyjną, handlową, usługową oraz inna działalnpścią gospodarczą.

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki dla dwóch taryfowych grup odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

  • Ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody i (lub) odprowadzonych ścieków.
  • Stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody i (lub) odprowadzonych ścieków - płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę usług na miesiąc.

Stawki opłat stałych

Z tytułu ponoszonych kosztów związanych z przyłączeniem do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych nowych odbiorców usług ustala się jednorazowe stawki opłat stałych netto, a mianowicie:

  • za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, (włączenie, próba ciśnieniowa, odbiór techniczny): 453,00 zł,
  • za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, (włączenie, próba szczelności, odbiór techniczny): 453,00 zł.

Do wyżej wymienionych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Warunki stosowania cen:

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako sumę iloczynu taryfowych stawek cen i odpowiadających im ilości m3 wody i (lub) ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym na fakturze VAT.

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
mgr inż. Tadeusz Przyłucki

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 348

W poprzednim tygodniu: 293

W tym miesiącu: 937

W poprzednim miesiącu: 1245

Wszystkich: 49403